Att vara slöjdlärare

Skolverkets nationella utvärderingar är entydiga – slöjd tillhör skolans populäraste ämnen! Även slöjdlärarna uppger att de trivs mycket bra med sitt yrke.

I takt med att slöjdämnets målsättningar förändrats genom olika läroplaner har lärandet av olika hantverkstekniker kompletterats med utveckling av andra mer generella förmågor hos eleverna. Som slöjdlärare är det din uppgift att utbilda dagens unga till kreativa, handlingskraftiga, problemlösande och omdömesgilla individer. Något som ligger väl i linje med vår ämnesdidaktiska profil på slöjdlärarutbildningen vid HDK.

Det finns omkring 6 000 slöjdlärartjänster i den svenska grundskolan. Drygt 1 000 av dessa innehas idag av personer som inte uppfyller kraven för lärarlegitimation. I kombination med en hög medelålder i slöjdlärarkåren, innebär det att framtidsutsikterna är mycket goda för utbildade slöjdlärare.

Många slöjdlärare undervisar på såväl låg- och mellan- som på högstadiet. Att få lära känna och följa eleverna under många år är utmärkande för många slöjdlärartjänster. Att undervisningen i slöjd dessutom ofta är individualiserad och ”rörlig” ger goda förutsättningar att bygga goda relationer mellan lärare och elev.

Under senare år har söktrycket till landets fyra slöjdlärarutbildningar (i Umeå, Stockholm, Linköping och Göteborg) dessvärre varit lågt. Kritik mot skola och lärarutbildning, i kombination med jämförelsevis låga löner, har inneburit sjunkande söktryck till lärarutbildning generellt.

Nu tror vi att det är på väg att vända. Forskningsresultat som entydigt pekar ut läraren som skolans viktigaste resurs, lönerna och yrkets status är på väg upp, dessutom har det införts karriärtjänster för lärare. Nu är ett bra tillfälle att påbörja utbildning till lärare, och då förstås gärna med sikte på ett av skolans populäraste (och viktigaste!) ämnen.

Vi på HDK är glada över att kunna erbjuda flera utbildningsvägar till att bli slöjdlärare.

Textansvarig: Peter Hasselskog