Innehåll

Utbildningen vilar på fyra hörnstenar: designprocess, konstnärlig gestaltning, kommunikation och helhetsperspektiv.

Kärnan i designerprofessionen är designprocessen - hur man tar sig an ett designuppdrag, hur man planerar och genomför ett projekt för att uppnå bestämda mål. Varje fas har sina specifika frågor och metoder, och i utbildningen tränar du problemformulering och arbetsprocess genom att uppgifterna för varje termin blir mer komplexa och större krav ställs på genomförande och resultat.

Den gestaltande delen av designprocessen på HDK, idéarbetet och formgivningen, vilar på konstnärlig grund. Det kan handla om att bryta mönster, se möjligheter i det omöjliga, ifrågasätta och vända upp och ner på det invanda.

Kommunikation är alla människor inbegripna i. Just därför är det viktigt att förstå och behärska kommunikation på ett djupare plan. Vi lägger vikt vid att träna både skriftlig, muntlig och visuell presentation.

Helhetsperspektivet har format utbildningen till ett sammanhållet program; oavsett designområde finns en gemensam kärna i hur man förhåller sig till kreativ problemlösning i all designverksamhet. I nästan alla kurser arbetar du tillsammans med studenter med annan designinriktning och får på det viset inblick i de olika områdenas speciella förutsättningar. De gemensamma introduktionerna till gestaltningsområdena i början av utbildningen syftar till att ge dig en grundläggande förståelse för dessa.

Programmet består av nio kurser, dessa är i sin tur uppdelade i delkurser och moment som utgör byggstenarna i programmet.


År 1

Under den första terminen får du introduktion i både produkt- och rumsgestaltning, visuell kommunikation och mönsterformgivning. Du får pröva på de olika områdenas verktyg och metoder genom att utföra konkreta designprojekt. Stor vikt läggs vid att skissa med enkla material. I slutet av första terminen gör du val inför våren. Du kan välja att fördjupa dig inom produkt- och rumsgestaltning eller visuell kommunikation och mönsterformgivning. Du tränas också att arbeta i grupp och att diskutera och förstå både designhistoria och nutida design. 
Kursplaner:
DEKVK1 Design verktyg och kommunikation 1, 30 hp
DEKVK2 Design verktyg och kommunikation 2, 30 hp


År 2

Under ditt andra år erbjuds du kurser med olika temainriktningar, som exempelvis Människans sinnen. Vissa kurser arbetar man i grupp och i vissa enskilt. Du har nu möjlighet att specialisera dig inom ditt intresseområde och lägga grunden för din profilering.
Kursplaner:
DEKUP1 Utforskande projekt, 15 hp
DEKDI1 Dialog, 15 hp
DEKPP1 Profilerande projekt, 24 hp
DEKDH1 Designhistoria, 6 hp


År 3

Under det tredje året fördjupar du dina studier i gestaltning och metodik ytterligare och vi närmar oss verkliga uppdrag så långt det är möjligt. Under tredje årets sista termin genomför du ett examensarbete omfattande 22,5 högskolepoäng, som skall visa att du kan formulera och genomföra ett självständigt designprojekt med ett professionellt förhållningssätt.
Kursplaner:   
DEKMI1 Målgrupp, identitet och marknad, 15 hp
DEKEP1 Eget projekt, 15 hp
DEKFP1 Fördjupande projekt, 30 hp

Textansvarig: Kalle Klockars 

Bilden är hämtad från Ami Olin Nordenmarkers portfolio.