Design

Design

På HDK har under de senaste åren förts en livlig diskussion om design­utbildningens innehåll och mål. Frågor kring design som ämne för akademiska studier och forskning, och design som praktisk yrkesverksamhet, är centrala.

I början var det en angelägenhet för de lärare som startade den nya utbildningen, men nu lika mycket för våra studenter. Vad design är och vilka möjligheter designpraktiken har att påverka samhällsutveckling och attityder är relevanta och utmanande frågor för de som i framtiden ska vara verksamma i yrket. Debatten lever bland studenter och lärare. Det förhållningssätt som kommer till uttryck i den pågående diskussionen är kärnan i HDKs syn på utbildningen i design.


Design är en kreativ process

Design som verksamhet har utvecklats i takt med det omgivande samhället och idag ger begreppet formgivning inte längre en uttömmande bild av vad en designer sysslar med. Ett föremåls eller miljös visuella gestalt är bara en av flera aspekter hos design som praktik, en praktik som inbegriper hela processen från den första identifikationen av problemområdet till lösningens anpassning till industriell produktion och skiftande marknadsvillkor. Typiskt för designuppdraget är det komplex av ämnesområden som korsar var­andra under processen. Att utbilda sig till designer innebär, förutom den nödvändiga träningen av den kreativa kompetensen, också att utveckla förmågan att arbeta i team liksom att odla nyfikenhet och lyhördhet för andra kompetenser och kunskapsområden. Att vara beredd att ständigt lära sig nytt i takt med omvärldens förändring är avgörande.


Design handlar om människan

I alla designproblem figurerar en mottagare, en brukare, en åskådare - en annan människa. En designer behöver utveckla kunskap och omdöme om hur människan fungerar som medvetande och som fysisk varelse i naturen och i världen av artefakter. Att utbilda sig till designer betyder att utveckla empati och inlevelseförmåga, att kritiskt granska fördomar och vaneseende och att träna sin förmåga att se saker ur olika perspektiv.


Design är ansvar

Genom att lyfta fram designuppdragets bredd och gränsöverskridande karaktär tydliggörs vilket ansvar som inryms i en designers beslut - för människors fysiska miljö, för människors aktiviteter och attityder. I detta ansvar finns en positiv möjlighet att medverka till en attitydförändring i riktning mot hänsynstagande, jämställdhet och hållbar utveckling i samhället. Att utbilda sig till designer innebär att göra klart för sig vilket ställningstagande man intar i varje designproblem och att ta ansvar för detta.