Ea Ten Kate

Studenter

Ea Ten Kate

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Jordfelsbrytare

Människor behöver uppehåll.Känske det är eskapism – men jag tror att de ger oss energi och kraft till att hantera livet. Jag är intresserad av helikopterperspektivet som religion kan ge oss – förminska oss själva till små bitar av ljus. En känsla av gemenskap, fritt från krav och dom, att vara tillsammans I våra emotionella underkläder. Att kärleksfylld omfamna våra brister och att sträva efter att hitta och sprida frid. Jag vill bjuda in mäniskor, bjuda in dem till en stilla och vänlig plats där man kan komma undan vardagslivets hektiska och monotona realitet, och omfamna realiteten av att vara människa. Att göra ett existentiellt rum mellan åskådaren och arbetet, ett rum som uppstår när arbetet blir sedd på, och som försvinner lika lätt. Ett rum för kontemplation. Inte en statisk plats där man medvetet besluter att ta sig till, men ett arbete som kärleksfult uppmanar åskadaren att kontemplera, att meditera. Att låta verket vara ett rum, att låta det verka utan att behöva ett rum.


Ground Surge Protector

People need pauses, breaks. Escapism, maybe – but I believe taking breaks from harshness gives us the energy and resolve to cope with life. I am interested in the helicopter view that religion can give us – diminishing ourselves to tiny specks of light. A feeling of community, free of demands and judgment, of being together in our emotional underpants. Embrace one's flaws in a loving manner and strive to find and spread peace.I want to invite people, invite them in to a quiet and friendly space where they can escape the reality and hectic monotony of daily life, and embrace the reality of being human. Creating an existential room between the viewer and the work, a room that emerges as soon as the work is looked at, and retreats to the background just as easily. A space for contemplation. Not a dedicated place where people have to deliberately decide to go, but a work that lovingly forces the viewer to contemplate, meditate. To let the work be a room, to have the work not need a room

 

Ea ten Kate
Textilkonst master
ea [at] eatenkate.com
www.eatenkate.com
0768065383
 

ea_ten_kate_1_foto_emanuel_cederqvist_p.jpgLadda ner
ea_ten_kate_2_foto_emanuel_cederqvist_p.jpg Ladda ner