Sara Andreasson

Studenter

Sara Andreasson

Design grundnivå / Design BA level

White Noise

Kritisk (mode)illustration

Mode kan, med dess inneboende föränderlighet, sägas vara en evigt skiftande spegelbild av sin samtid, en reflektion av den rådande tidens drömmar och utopier och tillika ett uttryck för densammas begränsningar och brister. Genom att betrakta mode som en löpande dokumentation av tidsandan kan vi urskilja de normer och ideal som gör sig gällande även bortom modemagasinets blanka sidor.

White Noise är ett normkritiskt projekt resulterande i en serie modeillustrationer som genom konformitet och motstånd ämnar avslöja de hierarkier som i tysthet formar mallar mot vilka vi ofrånkomligen jämförs.

White Noise
Critical (Fashion) Illustration

Fashion can, with its implicit flux, be described as an ever-changing mirror of the times, a reflection of prevailing dreams and utopias as well as an expression of limitations and shortcomings. By considering fashion a continuous documentation of the Zeitgeist, we can apprehend the norms and ideals that manifests themselves way beyond the glossy spreads of a fashion magazine.

White Noise is a norm-critical project resulting in a series of fashion illustrations, through conformity and resistance aiming to expose the hierachies that quietly shape the grid against which we are inevitably measured.

saraandreasson.se
hi [at] saraandreasson.se

sara_andreasson.jpg Ladda ner