Sanne Alm

Studenter

Sanne Alm

Design avancerad nivå / Design MA level

.

Design för jämställdhet

I Medellíns slumområden (Colombia) är våld och övergrepp mot kvinnor vanligt förekommande. Flickor utnyttjas sexuellt i tidig ålder vilken ofta leder till oönskade graviditeter.
Under en fältstudie i Colombia, kunde jag uppmärksamma hur unga pojkar tappas bort på vägen inom en befintlig kreativ verksamhet vilket är allvarligt eftersom det då blir svårt att bryta mot rådande och problematiska maskulinitetsnormer hos dessa unga pojkar.
För att involvera pojkarna i verksamheten är det fysiska resultatet av projektet en guide i hur man trycker på tyg samt en inspirationspåse. Fotboll är ett stort intresse i slumområdet, genom att kombinera detta med skapande skulle pojkarna kunna trycka sina egna lagtröjor, banderoller, flaggor etc. Denna sortens skapande blir ett sätt att uttrycka identitet. Med detta hoppas jag att flickor och pojkar kan mötas på ett naturligt sätt och att stereotypa könsnormer utmanas.


Design for gender equality

In the slums of Medellin (Colombia), violence and abuse against women is commonplace. Girls are sexually abused at an early age which often leads to unwanted pregnancies.
During a field study in Colombia, I could observe how young boys are lost along the way within an existing creative workshop which is serious because it then becomes difficult to break the current and problematic masculinity norms of these young boys.
In order to involve the boys in the creative workshop, the physical result of the project is a guide on how to print on fabric and an inspirational piece. Football is a great interest in the slum area, by combining this with creativity, boys would be able to print their own team shirts, banners, flags, etc. This kind of creative activity is a way of expressing identity. With this, I hope that boys and girls can meet in a natural way and that stereotypical gender norms are beeing challenged.

sanne_alm.jpg Ladda ner