Weiwei Cao Persson

Studenter

Weiwei Cao Persson

Child Culture Design MA level

GAME OF EWW

Papper, Furu

Jag har märkt att vi ibland inte vet hur vi ska starta en konversation mellan barn och vuxna, särskilt när det gäller svåra ämnen. Kom- munikationen blir svårare utan en startpunkt. Samtidigt så är den här sortens konversation otroligt viktig för skapandet av familjerelatio- ner. Game of Eww är ett brädspel för vuxna och barn för att starta konversationer om berättelser från sina erfarenheter, vardagssituatio- ner, och även om svåra ämnen. Det har som mål att skapa situationer där barn och vuxna kan börja prata om sina åikter, idéer, tankar och historier om olika ämnen men också lyssna på varandra oavsett ålder. Jag hoppas att vi också kan lära oss känna varandra bättre genom att spela Game of Eww. Ha det roligt med samtal och lyssnande!

 
GAME OF EWW
Paper, Pine

I have found that sometimes we don’t know how to start a conversa- tion between children and parents, especially when the topics beco- me difficult. The communication becomes harder without a starting point. On the other hand, this kind of conversation is incredibly important for creating family relationship ties. Game of Eww is a bo- ard game kit for children and parents to start conversation/discussion about stories from their experience, everyday life situations, and even hard topics. It aims to create situations where children and parents can not only start talking about their own opinions, ideas, thoughts and stories about different topics but also listening to each other no matter their age. I hope that by playing Game of Eww we can also know each other better. Enjoy the talk, enjoy the listening!

www.hisohiso.se
weiwei [at] hisohiso.se

weiwei_cao_persson.jpg Ladda ner