Jennie Sundin

Studenter

Jennie Sundin

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level

Weave Weave

vävda ytor i rum

Väven är så sträng. Varpen är redan pådragen. Reglerna satta.
I projektet Weave Weave har jag trätt in i en lång tradition av trasväv. Att strimla, riva, klippa och väva av överblivna tyger. Ingången till projektet var min medverkan i ett återbruksprojekt vid namn Studio Redesign som Västra Götalandsregionen driver. Jag har sedan tagit det projektet vidare in i mitt examensarbete under mer experimentella former. Jag har i delar av arbetet samarbetat med vävaren Eva Gustavsson.
Projektet har resulterat i ett antal vävar som spänner över definitioner som bruksföremål - konst, beständighet och flyktighet.

 

Weave Weave
Woven surfaces of a room.

The loom is rigorous. The warp is already set up. The rules have been laid down.

In the project Weave Weave I’ve entered into a long tradition of rag weaving. To shred, tear up, cut and weave the surplus fabric. The starting point for the project was my participation in Studio Redesign, a recycling project realized by the region of Västra Götaland. I’ve developed this project in my master thesis, where I had more space for experimenting. Some parts of the project were done in collaboration with the weaver Eva Gustavsson. The result of the project is a number of fabrics spanning over definitions such as utility goods, art, permanency and inconstancy.J E N N I E S U N D I N 2 0 1 4
K o n s t h a n t v e r k Av a n c e r a d n i v å
I n r i k t n i n g Te x t i l
M a i l : j e n n i e . s u n d i n @ g m a i l . c o m
Te l : 0 7 3 7 2 4 8 0 4 8

jenniesundin_foto_jenniesundin_p.jpgLadda ner