Marie Felth

Studenter

Marie Felth

Textil-Kläder-Formgivning grundnivå / Textile-Garment-Design BA Level

Utan synbar praktisk anledning

Jag ville överföra mina akvareller till det textila materialet. Vilket kom först, taglet eller tanken? Jag minns inte längre.
Men jag minns att händerna virkar, sorterar tankar, vill vidare, längre. Längre.
Historier blandas, tagel virkas, strå för strå snärjs samman. Det blir knöligt, det blir stadigt men skört. Ett hårstrå går så lätt av. Jag försöker styra färgen men stråna bestämmer sist och slutligen över sig själva.
Den upprepande rörelsen blir min resa och mitt mål.
Nålen jobbar. Monotont men varierande. Var är början och var är slutet?

With No Apparent Practical Reason

I wanted to transfer my watercolor paintings to textile. What came first, the horsehair or the idea itself? I can’t remember any longer. But I do remember my hands crocheting, sorting thoughts, striving forward, farther. Farther.

Stories are mixed, the horsehair is crocheted, one by one the hairs are tangled together. It’s knotty, it’s stout but also brittle. A hair breaks so easily. I try to control the color, but the hairs are in command.

The repeated movement is my journey and my destination.

The crochet needle keeps on working. Monotonous but varying. Where is the beginning and where is the end?
 

Mie Felth
mie [at] notquite.se
0722 43 29 77

marie_felth_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
miefelth_foto_miefelth_p.jpgLadda ner