Karin Johansson

Studenter

Karin Johansson

Design grundnivå / Design BA level

URSPRUNG

om objekt, identitet och materiella minnen.

Med utgångspunkt i det materiella arvet och minnet av en plats handlar Ursprung om hur känslomässiga relationer skapas till objekt i vår omgivning, och hur vi genom objekten formar och uttrycker vilka vi är. I vår individualistiska tid konsumerar vi identitet, i ständig jakt på transformation och förnyelse. Men vad händer med förhållandet till historien när de materiella minnena försvinner, och vad får det för konsekvenser om relationen till tingen inte längre finns?
I det samtida objektet återskapas arvets berättelse, och därigenom dess känslomässiga värden, med avsikt att sparas och bevaras.
Resultatet är två möbler, som på varsitt sätt bjuder in till samlande, berättande och medskapande.

 

URSPRUNG
Objects, identity and material memory.

Using material heritage and the memory of a place as departing points, Ursprung (Origins) is about how attachment to objects in our surrounding is created and how we, through objects, shape and express who we are. In our individualistic world we consume identities in search for transformation and renewal. But what happens with the relation to history when the material memories disappear and what are the consequences if there is no attachment to objects?

In the contemporary object the story of the heritage and the emotional values are recreated with the intention to be saved and preserved.

The result is two pieces of furniture that each in its own way encourages collecting, storytelling and co-creation.
 
//
Karin Johansson
karinbrittajohansson [at] gmail.com

karin_johansson_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
karinjohansson_foto_karinjohansson_p.jpg Ladda ner