Markus Grudeborn

Studenter

Markus Grudeborn

Design avancerad nivå / Design MA level

Catching Dreams


Ibland kan kunskap inte förmedlas i ord utan existerar i upplevelsens abstrakta dimension.
Hur kan vi fånga ogripbara värden som drömmar, visioner och förhoppningar genom designmetodik?
Under en rad kreativa workshops ombads ett urval av intressenter och deltagare från allmänheten att dela med sig av sin vision av ett nytt fjärilshus i Göteborg.
Detta projekt är en presentation av det insamlade materialet samt en redogörelse för designerns roll under arbetets gång.

 

Catching Dreams

Sometimes knowledge cannot be communicated through words but exists in the abstract dimension of an experience. How can we capture non tangible values such as dreams, visions and hopes through design methodology?

During a series of creative workshops stakeholders and participants from the general public were asked to share their vision of a new butterfly house in Gothenburg.
This project is a presentation of the collected material, as well as an account of the designer’s role along the way.


Markus Grudeborn
Mobile:0707866270
E-mail: mackan22 [at] hotmail.com

markus_grudeborn_foto_ru_eklove._p.jpg Ladda ner
markusgrudeborn_picture_markusgrudeborn_p.jpg Ladda ner