Johan Ahlbäck

Studenter

Johan Ahlbäck

Design avancerad nivå / Design MA level

Typografisk svartklubb

– Konversationer i och om ett rum

”Äh, vafan gåspenna…”, något sådant sade bokstavstecknaren Bo Berndal när han började texta typsnittet Vadstenakursive med ett tillhugget balsaträ, men övergick till att teckna det i datorn istället, och ”blev klar på en fredag.” Yrkets tradition tycktes alltså störa arbetets framfart till fördel för typ ingenting. Så kan det vara även här på HDK, hört i en kollegas genomtänkta strategi eller i mitt egna huvud. Det är en utgångspunkt inom det slutna sällskapet istället för i en konversation med utsidan. Under ett antal kvällar försökte jag med Typografisk svartklubb öppna upp det stängda rummet och bjuda in främmanden. Inte för att visa upp – utan för att få insikt. Resultatet är vad jag lärde mig.

 

Typografisk svartklubb
Conversations in and about a room.

“Quill, to hell with that…” were the words uttered by the letter draftsman Bo Berndal when he started outlining the font Vadstenakursive with a piece of sharpened balsa wood. Then he went on to draw on the computer instead and “got the work done in a day”. The tradition of the craft seemed to disturb the progress of his work, without bringing any apparent advantage. This can be the case at HDK as well; I’ve heard it in the well thought-out strategies of my colleagues and I’ve thought the same thing myself. It’s a point of departure which is taken within a secluded society instead of being worked out in dialogue with the outside world.

During a couple of nights I tried to use Typografisk svartklubb (typographical underground club) as a means of opening up a closed room and inviting unknown guests.  My aim was not to display; it was to gain better insight. The result is what I learned.

Tel: 0702917780
contact [at] johanahlback.com
www.johanahlback.com
 

johan_ahlback_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
johanahlback_foto_johanahlback_p.jpg Ladda ner