Daniel Nilsson Christensen

Studenter

Daniel Nilsson Christensen

Design avancerad nivå / Design MA level

Lokalt engagemang,

global förändring; att skapa och kommunicera en visuell och hållbar identitet

Förra sommaren kom jag i kontakt med två entreprenörer som planerade ett projekt
kallat Matvinn. Deras idé är att ta vara på livsmedelsbutikernas matvaror som har passerat
utgångsdatum, men är brukliga, till organisationer som förser dem vidare till människor
som inte kan förse sig med en ordentlig måltid.
Min initiala frågeställning rörde sig kring hur jag kunde kommunicera deras hållbara
värderingar och deras identitet i det mångkulturella Malmö. Jag ville utforskade detta
på en typografisk basis och kommunicera deras “gröna” värden. I processen såg jag möjligheten för Matvinn att agera som en paraplyaktör och resultatet är en visuell identitet
som samspelar med deras kunder och malmöbor.

 

Local Commitment, Global Change
Creating and communicating a visual and sustainable identity.

Last summer I came in contact with two entrepreneurs who where planning the project Matvinn. Their idea is to distribute food that has passed its expiry date but still is of good quality, from supermarkets to organizations that help people who cannot provide for themselves. The initial issue was how to communicate Matvinn’s sustainable values and identity in the multi-cultural city of Malmö. I wanted to explore these questions on a typographical basis and communicate their green values. During the process I saw the possibility for Matvinn to act as an umbrella-organization. The result is a visual identity that interacts with their customers and inhabitants of Malmö.


info [at] danielchristensen.se
www.danielchristensen.se

daniel_nilsson_christensen_foto_ru_eklove_p.jpgLadda ner
danielchristensen.bild_p.jpg Ladda ner