Charlotte Ellsén

Studenter

Charlotte Ellsén

Business & Design MA level

Arkitektonisk design

En undersökning av estetisk erfarenhet och brukarrollen.

Inom design skapas varor och tjänster med brukaren i åtanke. Däremot har väldigt lite sagts om arkitekters attityd till den mänskliga aspekten av sitt arbete. Huvudfokus för mitt arbete är att undersöka vilken hänsyn som tas till brukarerfarenhet i arkitekters designprocess. Jag kartlägger rådande attityder till brukardeltagande inom arkitekturfältet, skillnaden mellan dessa och hur rumsgestaltande verksamheter kan dra nytta av ett fokusskifte.

 

Architectural Design
Investigating aesthetic experience and the role of the user.

In design, products and services are created with the user in mind. However, very little has been said about architects’ attitudes towards the human aspect of their work. The main interest of my research is to explore how user experience is taken into consideration in the architectural design process. I map out existing attitudes towards user involvement in the architectural field, the differences between them and how the spatial design business could benefit from a potential shift in focus.

 

Charlotte Ellsén
charlotte.ellsen [at] gmail.com
charlotte.ellsen.wordpress.com

charlotte_ellsen_foto_ru_eklove_p.jpg Ladda ner
charlotteellsen_foto_franziskaschneyer_p.jpg Ladda ner