Therése Karlsson

Studenter

Therése Karlsson

Tillämpad Konst Avancerad nivå/Applied Art and Design MA level
Fotograf: Theo Rosengren

MELLAN TVÅ TRÄDGÅRDAR

 

I have chosen to examine a dump, not an established municipal recycling center, but one that lies at the side of individual settlements, or the edge of a village.
The place is surrounded by forest but is clearly influenced by man. What defines what I call the place is all objects that have been placed there.
 
It is there in the borderland, where the forest meets civilization that I want to work.
The old landfill in the glade will be my tool.
 
I want to work with the wordless story of the place I have found.
 
The place affects me and I affect the place, I see it as a dialogue.
 
My question is: How to create a dialogue with a place? How can I use textile materials to bring out the language of this place?
 
My work is an installation of fragments, imprints and tracks.
 
 
Jag har valt att undersöka en avstjälpningsplats, inte en kommunalt inrättad miljöstation utan en sådan som ligger vid sidan av enskilda boplatser, eller i utkanten av en bebyggelse.  
Platsen omges av skog men är tydligt påverkad av människan. Det som definierar vad jag kallar platsen är alla föremål som har placerats där. 
 
Det är där i det gränslandet, där skogen möter samhället som jag vill arbeta. 
Den gamla avstjälpningsplatsen i gläntan blir mitt verktyg.
 
Jag vill arbeta med den ordlösa berättelsen av platsen jag har funnit. 
 
Platsen påverkar mig och jag påverkar platsen, jag ser det som en dialog.
 
Min frågeställning blir: Hur skapar man en dialog med en plats? Hur kan jag med textila material locka fram platsens språk? 
 
Mitt verk blir en installation av fragment, avtryck och spår.
 
CONTACT:
Therése Carlsson
E-mail: therese [at] notquite.se
tel: +460735747488
 
therese_carlsson_theo_rosengren_p.jpg Ladda ner