Aron Adobati

Studenter

Aron Adobati

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå / Wood Oriented Furniture Design BA Level

UTAN TITEL

 

Kan mänskligt handlande tolkas som ett tecken på ett upplevt behov av förändring?
Vad är vi intresserade av att skapa?
Kan det vara så att vi designers förväxlar skapandelust med en idé om vår rätt att förse
världen med prylar?
Betänker vi vilka normerande och destruktiva konsekvenser det kan få för vårt samhälle,
när mängder av identiska kopior blir tillverkade utan brukarens inblandning?
Vad innebär en passivisering av brukaren och vad innebär det att vara konsument?
Mitt arbete har handlat om dessa frågor.
Jag har haft ambitionen att försöka återge brukaren initiativ genom designandet av medskapande
situationer som möjliggör för de kunskapsgenererande processer som själva
görandet innebär.
Jag vill låta dessa processer ta plats och erkänna individens subjektivt situerade värdering
som resultat utan krav på dess materialisering.
 
 
WITHOUT TITLE
Can human action be interpreted as a sign of an experienced need for change?
What is it that we want to establish?
Could it be that designers confuse their will to create with an idea of their right to furnish
the world with things?
Are we considering what normative and destructive consequences it could have on our
society when masses of identical copies are made without the involvement of the user?
How does pacification affect us and what does it mean to be a consumer?
In my work I have dealt with these issues.
I have been aiming to restore user initiative through designing co-creational situations
that activates the knowledge generating processes that lays at the heart of making.
I want to make room for these processes and acknowledge the individuals subjectively
situated valuation as a result, without demanding its materialization.

CONTACT:
aron_adobati [at] hotmail.com