Malinn Petersén

Studenter

Malinn Petersén

Textilkonst grundnivå
malinnpetersen_foto_w.jpg

TeaShop-

<p> Fantasins boning <br /> Fantasy abode </p>

För att börja bygga installationen/ storformats-skissen TeaShop var det viktigt för mig att skaffa mig referenser till innehållet som skulle fylla butiken och dekorera väggar och föremål. Researchen har bestått i att läsa böcker om te, tekulturer, tearkitektur, teodlingar och inredningstidningar. Bilderoch filosofiska texter om terummet har varit med under arbetsprocessen och varit avgörande förslutresultatet. Jag fastnade speciellt för några ord ur boken The Book of Tea av Okakura Kakuzu; “Terummet gör inte anspråk på att vara något annat än blott och bart en enkel boning” och beskrivningen “fantasins boning” som syftar till att föremålen är placerade osymmetriskt för att “rymma en impuls till dikt” . Detta är något jag tagit fasta på när jag bestämde mig för att låta utsidan av butiken vara svartmålad och fri från utsmyckningar, men också för placeringen av de olika objekten i butiken. Väggarna i Tebutiken ser jag som skisser på hur t.ex. en större vägg skulle kunna dekoreras eller se ut. Mängden av information som jag kommit över i min research av te, gjorde att jag bestämde mig för att fokusera på det rent visuella i upplevelsen man får av att komma in i min tebutik och att förenkla former.

To start building the installation / wide-format sketch-TeaShop it was important for me to obtain references to content that would fill the shop and decorate the walls and objects. Research has been to read books about tea, tea cultures, tea architecture, tea agriculture and interior design magazines. Images and philosophical texts about tearooms has been involved in the work process and were decisive for the outcome. I got stuck especially with a few words from the book The Book of Tea by Okakura Kakuzu: “The tearoom does not claim to be anything other than a mere single dwelling” and described as a “fantasy abode” aimed at the objects are placed asymmetrically to “accommodate a boost to the poem.” This is something I have picked up when I decided to let the outside of the shop to be painted black and free of ornamentation, but also for the location of the various items in the store. The walls of the tea-shop are sketches of how such a larger wall could be decorated or look like. The amount of information I came across in my research of tea, meant that I decided to focus on the purely visual to the experience you get to come into my tea-shop and simplifying forms.

Malinn Petersén
Textilkonst kandidat 3
www.malinn.info
0763 18 33 04

malinnpetersen_foto_p.jpgLadda ner