• Lärarutbildning
  • Slöjd
  • Forskare

Marléne Johansson, fil.dr., Professor
- Professor i Slöjd, Göteborgs universitet, Sverige.
- Professor i Formgivning, kunst- og håndverksdidaktikk, Høgskolen Sørøst-Norge (HSN), Norge.
(och fram till vt 2016: - Professor i Slöjdpedagogik, Åbo Akademi (ÅA), Finland).

Lista med MJ-publikationer, se pdf nederst på sidan

Forskningsintresse:
- Lärande, interaktion och multimodalitet – från idé, material och med hjälp av olika redskap och resurser – vid tillverkning av fysiska artefakter i slöjdrelaterade verksamheter såväl i skola som i miljöer utanför skolan.

Anställning:
- Göteborgs universitet (GU), Sverige, Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Slöjdlärarutbildningen. Anställd 1981–1982, 1984, 1991– anställd på heltid tillsvidare som professor i slöjd.
- Høgskolen Sørøst-Norge (HSN), (= tidigare Høgskolen i Telemark, Norge), Institutt for Estetiske fag. Anställd på deltid 2011– som Professor i Formgivning, kunst og håndverksdidaktikk.

Tidigare anställning:
- 2007–vt 2016. Åbo Akademi (ÅA), Finland, Pedagogiska fakulteten., Slöjdpedagogiskt centra som professor i slöjdpedagogik.
- 1981–1982, 1984, 1991– anställd på heltid tillsvidare på GU, tidigare som universitetsadjunkt/lektor/docent, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Från och med 1 juli 2011 är anställningen överflyttad till HDK.
- 1975–1990. Textillärare i grundskolan.

Utbildningsbakgrund:
- 2003, jan. Filosofie doktorsexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Avhandlingstitel: Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Johansson, 2002).
- 1995–1993. Magisterexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
- 1982–1976. Filosofie kandidatexamen i Pedagogik (4 terminer) Psykologi (2 terminer), Göteborgs universitet.
- 1975–1972. Textillärarexamen, Göteborgs universitet.

Handledda doktorsavhandlingar:
Disputerade, 11 st:
- 2016, april. Bjørg Tronshart (Norge), ÅA. Utstillingens retorikk. Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk.
- 2015, april. Kari Carlsen (Norge), ÅA. Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur.
- 2015, mars. Janne Elo (Finland), ÅA. (bihandledare). Företagsamhet i skola och utbildning. Lärares tankar om förutsättningarna att nå målen i temaområdet Deltagande, demokrati och entreprenörskap.
- 2015, april. Åsta Rimstad (Norge), UiT. Teikn- og meiningsskaping i studentars arbeid med installasjonar.
- 2014, jan. Juha Hartvik (Finland), ÅA. Det planlagda och det som visar sig. Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd.
- 2013, mars. Torunn Dagsland (Norge), ÅA. Eleven som aktør i dialog med kunst.Ungdoms erfaring med kunstundervisningens innhold og metode i faget kunst og håndverk i norsk grunnskole.
- 2012, dec. Marie Koch (Danmark), ÅA. ”Jeg strikker, altså er jeg!” Læring og identitet i uformelle læringsrum.
- 2012, maj. Mari Rorgemoen (Norge), ÅA. Mellom tradition og spel. Didaktikk for tekstil folkekunst.
- 2012, mars. Sie von Gegerfelt Kronberg (Sverige), ÅA. Vilja, självtillit och ansvar. Kunskapens konstruktion i skapande processer.
- 2010, april. Peter Hasselskog (Sverige), GU. (bihandledare). Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen.
- 2009, sept. Barbro Sjöberg (Finland), ÅA. (bihandledare). Med formgivning i fokus – en studie om holistisk slöjd i lärarutbildningen.

Vetenskapliga sakkunnighetsuppdrag:
Opponent, betygsnämnd, diskutand, slutgranskare för doktors- och lic-avhandlingar:
- 2017, febr. Opponent, vid Åsa Jeanssons doktorsdisputation: Vad, hur och varför i slöjdämnet. Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen. Umeå universitet.
- 2016, okt. Opponent, vid Jenny Frohagens lic-disputation: Såga rakt och tillverka uttryck. En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet. Stockholms universitet.
- 2016, sept. Betygsnämnd, vid Camilla Gåfvels doktorsdisputation: Skolad blick på blommor. Formandet av yrkeskunnande i floristutbildning. Stockholms universitet.
- 2015, mars. Opponent, vid Stina Westerlunds doktorsdisputation: Lust och olust – Elevers erfarenheter i textilslöjd. Umeå universitet.
- 2015, september. Diskutand, vid Anniken Randers-Persons slutseminarium inför doktorsexamen: Læringsrom i Kunst og Håndverk mellom muligheter, mestring og meningsskaping – En fagdidaktisk klassromsstudie av designorienterte oppgaveperioder. Universitetet i Oslo, Norge.
- 2014, januari. Diskutand, vid Tina Kullenbergs slutseminarium inför doktorsexamen: Signing and Singing – Children in teaching dialogues. CUL:s forskarskola, Göteborgs universitet.
- 2012, november. Betygsnämnd, vid Pia Sjöbloms doktorsdisputation: Naturen och jag. En studie av gymnasiestuderandes förhållande till naturen ur ett miljöpedagogiskt perspektiv. Åbo Akademi, Finland.
- 2011, oktober. Betygsnämnd, vid Esko Mäkeläs doktorsdisputation: Slöjd som berättelse om skolungdom och estetiska perspektiv. Umeå universitet.
- 2010, augusti. Slutgranskare, av Salla Venäläinens manus inför doktorsdisputation: Interaction in the multicultural classroom: Towards culturally sensitive home economics education. Helsingfors universitet, Finland.
- 2010, maj. Betygsnämnd, vid Hillevi Prells doktorsdisputation: Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messeages in commercials. Göteborgs universitet, Sverige.
- 2007, augusti. Slutgranskare, av Eva Ahlskog-Björkmans manus inför doktorsdisputation: Textilt skapande som etisk-estetisk transformation. En studie av medierat lärande i vårdutbildningen. Åbo Akademi, Finland.
- 2006, december. Opponent och betygsnämnd, vid Marte Gulliksens doktorsdisputation: Constructing a formbild – An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the hermeneutical filters controlling the formbild construction in design education situations. Arkitektur- och designhögskolan i Oslo, Norge.
- 2005, april. Opponent och betygsnämnd, vid Bent Illums doktorsdisputation: Det manuelle håndvaerksmaessige og learning – processens dialog. Danmarks Pedagogiska universitet, DPU, Köpenhamn, Danmark.

Vetenskapliga förtroende- och expertuppdrag:
Sverige:
- 2013– Huvudhandledare och Examinator, inför doktors- och lic.-examen, Konstnärliga fakulteten, GU.
- 2016– CUL:s forskarskolas vetenskapliga råd, GU.
- 2012– Forskningsrådet, HDK, GU.
- 2012–2014. Ämnesföreträdare för institutionskollegiet Materiell och visuell kultur (VMK) vid HDK, GU.
- 2016 Vetenskapligt råd i VR-projektet ”Undervisning och lärande av praktisk kunskap” Uppsala universitet.
- 2010–2011. Expertuppdrag för universitets och högskolors ansökningar om examensrätter för lärarutbildningar, Högskoleverket.
- 2007–2011. Lärarförslagsberedningen, Utbildningsvetenskaplig fakultet, GU, inför tillsättning av professors-, docent- och lektorsanställningar.
- 2006–2011. Ämnesansvarig för slöjdämnet i Skolverkets uppdragsutbildning med sju IT-baserade fördjupningskurser på avancerad/magisternivå ”Kunskapssyn och bedömning, ämnesdidaktisk fördjupning i slöjd”.
- 2005–2010. Projektansvarig för delprojekt 3, i VR-projektet ”Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker” (MJ medsökande för forskningsprojektet).
- 2003–2007. Projektledare för slöjdämnet i Skolverkets nationella projekt med utvärdering av den svenska grundskolan (NU-03).
- 1992–1996. Projektmedverkan i Skolverkets nationella utvärdering av slöjdämnet i den svenska grundskolan (NU-92).
- 1982, 1984, 1991– Examinator, handledare och kursanvarig för lärarprogrammets examensarbeten och magisteruppsatser, GU.
- 1982, 1984– Kursansvarig, kurser inom lärarprogrammen för slöjd, GU.

Finland:
- 2008–2015. Vetenskaplig ledare för Slöjdpedagogiskt resurscentra med nordiska doktorander, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi (ÅA), Vasa.
- 2008–2015. Kursansvarig för forskarutbildningskurs i Slöjdpedagogik, Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Styrgruppen för doktorandprogrammet vid Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Ledamot i RFU, Rådet för forskning och utveckling, Pedagogiska fakulteten, ÅA.
- 2010–2015. Ämnesansvarig och examinator, Slöjdpedagogik, grund-, avancerad och forskarnivå, ÅA.
- 2010–2014. Ordförande i ledningsgruppen för slöjdlärarutbildningarna, Pedagogiska fakulteten, ÅA.

Norge:
- 2014– EMAL, embodied, making and learning, forskargrupp. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).
- 2011– Handlednings- och forskningsuppdrag, HSN.
- 2011– Mastersprogram i formgivning, kunst og håndverk: pedagogik/didaktik, masteruppsatser, HSN.

Danmark:
- 2014. Bedömare för utbildningsprogram, Danmarks akkriditeringsinstitution, Danmarks utdannings- och forskningsministerium.
- 2010–2011. Expertmedverkan i forskningsprojektet ”Håndværk og design”, Didaktik – Materiel kultur, Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus universitet.
- 2005– Censor vid Didaktik – Materiel kultur, DPU.

Övriga uppdrag i Sverige och Norden:
- 2005– Sakkunnig vid olika lärosäten i Sverige och i Norden inför universitetsanställningar.
- 2008– Refereegranskare och redaktionsrådsmedlem för vetenskapliga journaler.
- 1995– Ordförande för redaktionsrådet och tematisk redaktör för den nordiska journalen Techne serien.
- 1990–2012. Presidieledamot för den nordiska organisationen NordFo (Nordiskt forum för Forskning inom utbildning i slöjd).

Lista med MJ-publikationer, ladda ner pdf nedan:
 

Marléne Johansson

marlene.johansson [at] hdk.gu.se
+46 (0)31-786 4213
Professor i Slöjd

Portfolio

Marléne Johansson

Klicka på pdf

pdf HÄRLadda ner