• Doktorander

Det huvudsakliga syftet med min licentiatavhandling är att undersöka hur vi kan arbeta med en utvecklingsprocess på en plats. På ett sätt som möjliggör en öppenhet och hänsyn till dess unika karaktär, och på ett sätt som möjliggör delaktighet av alla berörda aktörer som kan komma att påverkas av en utvecklingsprocess. Här tar jag ställning från designdisciplinen, för att undersöka vilken betydelse och roll deltagande design (participatory design) kan ha i ett sådant sammanhang.

Detta sker genom en aktiv utforskning av en sådan process på Dunga Beach, vid Viktoriasjön i Kenya, och det är genom denna process som forskningsfrågorna har vuxit fram. Där det visat vara av största vikt att låta processen vara så öppen och föränderlig som möjligt. Att låta sammanhanget och situationen i Dunga: platsen, människorna, och lokala företeelser styra processen. För att få en helhetssyn har vi pendlat mellan aktiviteter som involverat ett stort antal invånare från Dunga, till enskilda diskussioner med till exempel en lokal guide eller en hantverkare. Det har också visat sig vara viktigt att skapa en process som invånarna känner att de kan påverka och själva ta vidare.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med Eva Maria Jernsand (doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet), och det är i mötet mellan design och marknadsföring som processen har tagit sin form.

Projektet finansieras av Urban Futures (MUF ), ett internationellt centrum som arbetar med hållbar stadsutveckling. MUF har etablerat fem lokala samverkansplattformar (LIP) runt om i världen, i syfte att ta fram kunskap och praktiska resultat i nära samarbete mellan akademi och samhälle. En av plattformarna är i Kisumu, Kenya (KLIP). Med KLIP som bas, samarbetar seniora forskare och doktorander från Jaramogi Oginga Odinga-universitetet, Maseno-universitetet och Göteborgs universitet med att bygga kunskapsnätverk med lokala aktörer i Kisumu. 

Läs mer: http://www.mistraurbanfutures.org/en/node/154

Helena Kraff

helena.kraff [at] hdk.gu.se
Doktorand i design, tjänstledig