• Doktorander

Beröring - estetisk sensibilitet och interkulturella korrespondenser

 

Abstrakt

Detta är en konstnärlig forskning mot humaniora, som handlar om erfarenheter av estetisk sensibilitet, med perspektivet från Japan som en korresponderande spegel mot västerlandet. Hur kan icke-diskursiva erfarenheter transformeras till estetisk epistemologi?

Utmaningen handlar om att artikulera olika förhållningssätt; relationen till materia, tillblivelseprocesser, tankekollektiv, konstnärliga begrepp, metaforer och namngivning. Forskningen fördjupar sig i japansk estetisk filosofi från förmodern era, begreppen yugen, wabi och iki undersöks ingående. Dessa är inkompatibla med motsvarigheter i väst, men är nyanserat artikulerade både verbalt som icke-verbalt. Forskningen handlar om att finna korresponderande kopplingar över temporala och spatiala mellanrum för att kunna föra en dialog om tolkningar i samtiden.Projektet rör sig runt ett flertal skärningspunkter; materians intimitet, kropp, sinnesförnimmelser, självkultivering, estetik och etik, det sublima, vardagen, konst och liv, handling och akt. Konstarten Chado - Teets väg (Rikyu, Okakura m.fl.) används för att undersöka element och förhållningssätt där flera sinnesförnimmelser upplever i syntes. Det enigmatiska begreppet Yugen [närmast det sublima] används i myopisk skala och vid gestaltning av efemära upplevelser (Dogen, Zeami). Iki relaterar till framställningen av den individuella kroppens gestaltande, med en spänning mellan inre och yttre hållning, och används i sammanhang av arkitektur, kläder, mönster och artefakter (Shuzo).

Sinnesförnimmandet av det haptiska betonas framför det visuella. Med beröring syftas kroppslig, intellektuell, emotionell och själslig beröring. Relationen representation/icke-representation behandlas. I zenfilosofi ägnas uppmärksamhet åt närvaro - men också frånvaro, form - men också formlöshet, dessa icke-diskursiva förhållningssätt utmanar en artikulering genom det språkliga. (Kyotoskolan). Det finns korrespondenser till dessa förhållningssätt i flera postmoderna teorier om icke-representation och icke-dualism. Teorier om abjektet, immanens - transcendens, kropps- och sinneskunskap diskuteras (Kristeva, Cixous, Derrida, Deleuze m.fl.).

 Ur dessa sensibla dimensioner sker olika gestaltningar i form av verk för deltagande och dialog. Dessa har formen av integrerande konstarter, och utgår inte ifrån gängse kategoriseringar som design eller konst, utan söker nya vägar. Forskningen handlar om att operera i ett konceptuellt ma, ett begrepp för både tid- och rumsdimensioner av mellanrummet, som är både konkret och abstrakt. På ett eklektiskt sätt undersöks det partikulära genom t.ex. gestik, komposition, och icke-linjärt tänkande.

Nyckelord

Japansk estetik, japansk filosofi, wabi, yugen, iki, chado - teets väg, materialitet, kropp, abstraktion, formlöshet, abjekt, immanens och transcendens, beröring, haptik, självkultivering, konst och liv, vardagen.

 

Läs nyhet om 50%-seminarium

Elisabet Yanagisawa Avén

elisabet.yanagisawa.aven [at] hdk.gu.se
+4670-491 23 11
Doktorand i design