Vision & strategi

Vision & strategi

HDK ska vara en av de mest attraktiva och spännande konstnärliga högskolorna i Europa, genom att:


Stärka den konstnärliga och praktiska basen i utbildning och forskning

Stödja våra studenters lärande till konstnärligt starka yrkesmänniksor, modiga och självständiga, benägna till experimenterande, reflekterande och kritiskt tänkande

Tydliggöra innebörden av det konstnärliga arbetssättet och dess betydelse för ett humant och demokratiskt samhälle

Främja våra studenters och forskares helhetsperspektiv, sociala engagemang och ansvarsfullt tillvaratagande av kulturella, sociala och fysiska resurser

Främja våra studenters och forskares vilja till gränsöverskridande samarbete och internationella kontakter

Vara ett nav i regionens kultur- och näringsliv i nära kontakt med våra studenters och forskares potentiella arbetsfält

Vara en synlig och lättillgänglig arena för våra studenters och forskares idéer och verk

Odla ett positivt och öppet arbetsklimat som präglas av arbetsglädje, respekt och en tillåtande, jämlik och kosmopolitisk attityd