Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

VÅRKURS 2018 Design och kulturarv

Design och kulturarv

Kursen är öppen för sen anmälan. Ansökningarna behandlas i turordning efter att du gjort steg 1 och 2 nedan (gjort anmälan via antagning.se samt skickat portfolio i DAP). Anmälan är öppen till dess antal platser är fyllda.

FKADH1

Kursen behandlar frågor om kulturarv i ett designperspektiv. Hur betingas design och designpraktik idag av det förflutna? Och det omvända - hur omformas vår förståelse av det förflutna, direkt såväl som indirekt, av design och designpraktik? 

Kursen handlar om att förstå olika former av designade system, tjänster, upplevelser, miljöer och artefakter ur ett kritiskt kulturarvsperspektiv såväl som att titta på olika former av designpraktik och disciplinära ramverk och metodiker i kritiskt kulturarvsperspektiv. 

Under kursen arbetar vi tvärvetenskapligt i olika former för att undersöka, diskutera, visualisera och problematisera design och kulturarv och design som kulturarv. Du lär dig också att arbeta med de här frågorna i förhållande till bredare sociala, kulturella och politiska frågeställningar när det gäller hållbarhet och intersektionalitet, men också i relation till eget förhållningssätt och praktiska erfarenheter. 

Då kulturarvsfrågan sträcker sig över flera ämnen och områden utgår kursen ifrån ett tvärvetenskapligt och tvärdisciplinärt synsätt där kursens olika studiebesök, fältstudier, workshops, seminarier och föreläsningar, med design i fokus, kommer sträcka sig över en rad fält.

Du kommer att arbeta integrerat med skrivande och visualiserande i visuella essäer under kursens gång.

Kursen vänder sig till dig som är designer eller på något sätt är intresserad av eller förhåller sig till design ifrån andra professionella perspektiv.

Länk till Centrum för kritiska kulturarvsstudier.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande.
Urval:  Urvalet baseras på arbetsprover.
Period: Kursen ges på kvartsfart (25%) vårterminen 2018. Träffarna på HDK äger rum från lunch till lunch följande tillfällen: 31/1-2/2, 28/2-2/3, 4-6/4 samt 2-4/5.

Kursen ges på svenska och engelska.

Sök till kursen

  1. Anmäl dig till kursen på antagning.se Sista dag för anmälan: 16 oktober 2017. Kursen är öppen för sen anmälan. Ansökningarna behandlas i turordning efter att du gjort steg 1 och 2. Anmälan är öppen till dess antal platser är fyllda.
  2. Skicka in ditt arbetsprov i vårt system DAP. Sista dag att skicka in arbetsprover: 23 oktober 2017.

En ansökan är inte giltig utan en korrekt inskickad portfolio.

Arbetsprov

Arbetsprovet skickar du in som en digital portfolio i vårt system DAP. Vi rekommenderar att du börjar skapa din portfolio i god tid. DAP stänger exakt vid midnatt sista inlämningsdag, och vi kan ge teknisk support fram till kl 18 samma dag. När du skickat in din portfolio så får du ett bekräftelsemail. Var noga med att kolla att du har mottagit mailet, annars har din portfolio inte blivit korrekt inskickad. Länk tillDAP: www.dap.hdk.gu.se

Arbetsprovet till denna kurs ska bestå av:

  1. CV - 1 slide
  2. Avsiktsförklaring (Letter of Intent) – 1 slide Din avsiktsförklaring kommer att bedömas utifrån din förmåga att formulera dina lärandemål och dina intressen i relation till din tidigare erfarenhet
  3. Bilder som representerar din praktik -  Max 3 bilder (1 bild per slide) eller max 3 mediafiler (en fil per mediaslide). Bilderna/mediefilerna kommer att bedömas utifrån din professionella förmåga i förhållande till det som avses i avsiktsförklaringen.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömargrupp bestående av kursansvarig samt eventuellt flera representanter från utbildningen. Bedömargruppen rangordnar de sökande.

Din behörighet granskas av universitetets sektion för antagning. Om du saknar behörighet stryks din anmälan. Bedömargruppen har möjlighet att bevilja undantag från de formella behörighetskraven. Detta kan ske om bedömargruppen har rankat arbetsprovet högt och den sökande bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det är bedömargruppen som tar initiativ till att bevilja undantag från behörighetskraven - sökande kan inte begära denna prövning.

Viktiga datum om när antagningsbeskedet publiceras med mera finns på antagning.se – Viktiga datum

Mer information om kursen

Kursplan

Inför kursstart publiceras information som litteraturlista, schema och välkomstbrev på GUL:s (Göteborgs universitets lärplattform) öppna sidor.

Kursansvarig

Henric Benesch henric.benesch [at] hdk.gu.se

Frågor

Om du har frågor om innehållet i kursen kontakta kuransvarig lärare.
Om du har frågor om din anmälan, arbetsprov eller annat som rör antagning kontakta hdkadmission [at] hdk.gu.se

Bild: Henric Benesch