Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

DISPUTATION: Ariana Amacker framhäver de kroppsliga dimensionerna av kreativitet i design

Det dominerande angreppssättet inom designforskningen bygger på observationer av hur designers arbetar. En ny avhandling vid HDK hävdar att det synsättet begränsar förståelsen av designpraktiken, eftersom den kroppsliga erfarenheten inte räknas.

Ariana Amackers forskningsprojekt Embodying Openness: A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form-Giving är empiriskt och den konstnärliga metoden går ut på att hon reflekterar och teoretiserar kring designpraktiken utifrån sin estetiska upplevelse av Butoh, en japansk form av improvisationsdans. Att närma sig design som en fysisk erfarenhet skiljer sig från det traditionella, analytiska sättet att göra forskning inom design.  
– Det traditionella tillvägagångssättet inom forskning tenderar att förenka designprocessen. Men då fångas inte den estetiska upplevelsens centrala betydelse genom olika aspekter av sinnesförnimmelser, känslor och intuition i det gestaltande designarbetet, säger Ariana Amacker.

Hon är arkitekt, men har också en bakgrund i modern dans och hennes forskningsprojekt har utvecklats ur intresset för design som en konstnärlig och kreativ process. Projektet utgår ifrån en kroppslig ansats och den inre upplevelsen av att gestalta.
– Genom att separera den medvetna erfarenheten från en estetisk känsla av upplevelsen begränsas förståelsen av skapandet i designprocessen. Det får praktiska konsekvenser för den kunskapssyn som förs fram i designteori, och i förlängningen för hur en ”designattityd” – som står för öppenhet och kreativitet – lärs ut i designutbildningar.

Avhandlingen visar hur kreativitet i design har sina rötter i kroppsliga upplevelser. Den bidrar också till metodutvecklingen inom design genom att introducera en rörelsebaserad metodologi som utgår ifrån upplevelsen av att gestalta. Ariana Amacker hoppas även att avhandlingen kan bidra till att utveckla en teoretisk plattform för design där även den kroppsliga upplevelsen får utrymme, något som är centralt för att kunna vidareutveckla forskning och utbildning av design på konstnärlig grund.

DATUM OCH TID: 1 september, kl. 13.00–16.00
PLATS: Konstbiblioteket, HDK, Kristinelundsgatan 6-8, Göteborg
SPRÅK: engelska. Avhandlingen är på engelska med svensk sammanfattning