Styrkeområden

Forskning

Styrkeområden (UGOT)

HDK ingår i 3 av de 6 starka forskningscentra vid Göteborgs universitet som går under benämningen UGOT Challenges. UGOT Challenges är en unik satsning vid Göteborgs universitet med syfte att genom stark tvärvetenskaplig forskning möta och lösa samtidens stora, globala samhällsutmaningarna.

Läs mer om satsningen UGOT Challenges.

HDK ingår i följande 3 centra:

CENTRUM FÖR KRITISKA KULTURARVSSTUDIER (CCHS)
Kluster Curating the City

Critical heritage Studies är ett relativt nytt och växande tvärvetenskapligt forskningsfält som vill problematisera vad kulturarv är och hur kulturarv och uppfattningar av kulturarv upplevs och används inom olika samhällsarenor idag. Syfte med forskningen är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi upplever en globaliserad värld. En utmaning är därför att undersöka hur dåtiden kan användas i nutiden för att skapa framtiden.
Centrumbildningen samlar fyra forskningskluster där HDK ingår i klustret CURATING THE CITY.
Kontakt på HDK: klusterledare, universitetslektor Henric Benesch
Webb: criticalheritagestudies.gu.se/clusters+and+heritage+academy/curating-the-city

HDK deltar i klustret genom postdoc Evren Uzer von Bosch. Med sin forskning – som har fokus på medverkandeprocesser, riskreducering och design för urbana områden – syftar hon till att utveckla mikro-urbana strategier genom att använda den socialt engagerade konstens metoder. Genom en serie workshops med konstnärer, aktivister och invånare i Istanbul, New York och Göteborg önskar hon belysa frågor om kulturarvets betydelse och diskutera dess ägande.


CENTRUM FÖR ÅLDRANDE OCH HÄLSA (AgeCap)

AgeCap är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med forskare från olika discipliner vid Göteborgs universitet. Det gemensamma målet är att öka personers möjlighet till ett gott och värdefullt åldrande genom att möjliggöra äldres kapabilitet: Individens förmåga att utföra handlingar för att nå mål han eller hon har anledning att värdesätta.
Kontakt på HDK: professor Erling Bjorgvinsson
Webb: agecap.gu.se


NATIONELLT CENTRUM FÖR MARIN VATTENBRUKSFORSKNING (SWEMARC)

År 2050 förväntas världens befolkning överskrida 9,5 miljarder människor. Att producera näringsriktig mat till alla människor – på ett miljövänligt sätt - är en våra största utmaningar. SWEMARC:s övergripande målsättning är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. SWEMARC:s tvärvetenskapliga forskning innefattar de naturvetenskapliga disciplinerna, samt företagsekonomi, juridik, statsvetenskap och design.
Kontakt på HDK: professor Maria Nyström
Webb: Vattenbrukscentrum Väst vbcv.science.gu.se