PARSE

Forskning

PARSE

PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) är en forskningsplattform vid Göteborgs universitet för publicering inom det konstnärliga fältet. PARSE skapar ett forum for dialog mellan konstnärlig forskning och andra forskningsområden genom en biennal konferens och en refereegranskad tidskrift, som ges ut två gånger om året.

PARSE strävar efter att stimulera en innovativ tvärvetenskaplig forskningskultur inom det konstnärliga fältet (som här förstås som innefattande musik, scenkonst, konst, design, arkitektur, litteratur, film och media). Parse söker dialog och samarbeten mellan forskare inom det konstnärliga fältet och inom andra ämnesområden med full respekt för det behov av integritet, frihet och specificitet som konstnärlig gestaltning/konstnärliga praktiker kräver.

Vi har valt namnet PARSE (på engelska: att dela upp och analysera ord och meningar i grammatik) för att ge uttryck åt en fram-och-tillbaka-rörelse mellan gestaltning och analys av det gestaltade, mellan meningsskapande och meningsanalys, mellan konstruktion och re-konstruktion. PARSE handlar om att överbrygga ett tomrum samt att stärka det konstnärliga forskningsfältet med nya former för kollegial granskning (peer review), publikation och konferenser. PARSE riktar sig mot en bred publik bestående av akademiker, konstnärer och de konstnärligt intresserade som är nyfikna på den skärningspunkten som uppstår i mötet mellan det konstnärliga och det forskningsmässiga, samt det konstnärligas bidrag till kunskapsskapandet.

parsejournal.com